REGULAMIN - (dla Przedsiębiorców)
     Marka AVILO.pl prowadzi sprzedaż towarów JEDYNIE PRZEDSIĘBIORSTWOM i INSTYTUCJOM.
     (Nie sprzedajemy naszych produktów Konsumentom).


POSTANOWIENIA OGÓLNE


Niniejszy regulamin określa ogólne zasady dokonywania sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego AVILO.PL,
w tym sklepu działającego pod adresem: www.avilo.pl, który to serwis prowadzony jest przez Sprzedającego.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Sprzedającym – rozumieć należy przez to Spółkę: Advertise Worldwide sp. z o.o.. , w Gliwicach (44 – 100)
przy ul. Kopalnianej 14 E.

Konsumencie - rozumieć należy przez to osobę fizyczną dokonującą zakupów za pośrednictwem sklepu działającego pod adresem: www.avilo.pl w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Kliencie - rozumieć należy przez to: osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, nie będącą Konsumentem.

Sklepie – rozumieć należy przez to: sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedającego pod adresem internetowym www.avilo.pl,

Towarze lub towarach – rozumie się przez to towary (produkty) prezentowane na stronie internetowej www.avilo.pl oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży ,

Cenie podstawowej – należy przez to rozumieć cenę netto towaru umieszczoną obok informacji o towarze na stronie internetowej www.avilo.pl, która nie uwzględnia kosztów dostarczenia towaru oraz podatku VAT, która to cena stanowi podstawę do określenia ceny sprzedaży towaru zamówionego przez Klienta,

Cenie sprzedaży – cenę brutto towaru, która uwzględnia wszystkie warunki realizacji zamówienia, w tym koszty dostawy, która to cena została ustalona w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem.

Przewoźniku – rozumie się przez to firmę kurierską współpracującą ze Sprzedającym, której Sprzedający, zgodnie z dyspozycją Klienta, zlecił dostarczenie zamówionego Towaru/ów na adres dostawy wskazany przez Klienta,

Kosztach dostarczenia towaru - rozumie się przez to opłaty za dostawę towaru do Klienta.

Zamówieniu – rozumie się przez to oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży towarów prezentowanych na stronie internetowej www.avilo.pl oferowanych przez Sprzedającego do sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego AVILO.PL, złożone przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem,

Cookies – rozumie się przez to niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez serwis www.avilo.pl i zapisywane po stronie Klienta w przypadku zawierania umów za pośrednictwem serwisu internetowego www.avilo.pl w formie przewidzianej niniejszym regulaminem,

Koszyk – rozumie się przez to komponent oprogramowania Sklepu umożliwiający ustalenie i modyfikację danych zamówienia Towaru w sklepie, w tym w szczególności: rodzaju i ilości zamawianego towaru, jak również ceny odpowiadającej cenie wskazanej na stronie internetowej www.avilo.pl w momencie składania zamówienia przez Klientaoraz danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, a mianowicie: imienia i nazwiska Klienta lub oznaczenia podmiotu nie będącego osobą fizyczną, jego nazwy i formy organizacyjno prawnej, siedziby, pełnego adresu, adresu dostawy Towaru, adresu poczty elektronicznej, numer telefonu do kontaktu, NIP.

Regulamin - rozumie się przez to niniejszy Regulamin,

Umowa sprzedaży - rozumie się przez to umowę sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego zawartą pomiędzy Klientem a Sprzedającym,

Użytkownik – rozumie się przez to wszystkie osoby, które w jakikolwiek sposób korzystają z serwisu internetowego działającego pod adresem: www.avilo.pl,

Informacje umieszczone na stronie internetowej www.avilo.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie jest wystarczające do zawarcia umowy sprzedaży. Klient realizując procedurę złożenia zamówienia za pośrednictwem Koszyka na stronie internetowej www.avilo.pl składa sprzedającemu ofertę kupna określonego towaru.

Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany cech towarów oferowanych przez Sprzedającego do sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego AVILO.PL działającego pod adresem: www.avilo.pl. W przypadku zmiany cechy towaru po złożeniu zamówienia przez Klienta, jest on informowany o tej okoliczności za pomocą poczty elektronicznej niezwłocznie po odebraniu zamówienia przez Sprzedającego. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo rezygnacji ze złożonego zamówienia, o czym powinien niezwłocznie poinformować Sprzedającego za pomocą poczty elektronicznej lub faxu.

Ceny podstawowe wskazane na stronie internetowej Sklepu nie zawierają kosztów dostawy towarów do Klienta. Podczas dokonywania zakupów, poprzez ich dodanie do Koszyka, informacja o kosztach dostawy przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz formy płatności. Koszty dostawy są doliczane do wystawionej na rzecz Klienta faktury VAT, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.


REJESTRACJA I WARUNKI DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ

Klient może składać zamówienia w sposób określony niniejszym Regulaminem przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

Złożenie przez Klienta Zamówienia jest możliwe poprzez:

dokonanie wyboru zamawianych Towarów za pośrednictwem Sklepu poprzez ich umieszczenie w Koszyku tj. dodanie do Koszyka i zatwierdzenie listy Towarów zgodnie z procedurą Sklepu,
po zapoznaniu się z treścią i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu oraz po zarejestrowaniu i/lub zalogowaniu się na ww. stronie internetowej.

Złożenie przez Klienta zamówienia w sposób przewidziany w punkcie 2 powyżej, jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia. Powyższa oferta jest wiążąca od momentu potwierdzenia przez Sprzedającego zamówienia w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem do momentu zakończenia procedury realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

Akceptacja postanowień Regulaminu przez Klienta następuje po wybraniu odpowiedniej opcji podczas składania zamówienia za pośrednictwem Koszyka.

Czynności rejestracyjne dokonywane są przez Klienta jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej w systemie informatycznym loginu i hasła. Po pierwszym użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji.

Zarówno login, jak i hasło mają charakter poufny. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niezachowania przez Klienta w tajemnicy loginu i hasła do ww. konta.


REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedającego potwierdzenie realizacji zamówienia wysłane na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, z potwierdzeniem przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia do realizacji oraz wskazaniem warunków jego realizacji, w tym ceny sprzedaży towaru, terminu wydania Towaru Przewoźnikowi oraz kosztów dostawy bądź terminu gotowości do wydania Towaru w siedzibie Sprzedającego, jak również zasad zapłaty ceny sprzedaży. Potwierdzenie realizacji zamówienia jest oświadczeniem Sklepu o przyjęciu oferty, o której mowa w punkcie II ust. 3 powyżej, co skutkuje zawarciem umowy sprzedaży.

 
Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia poczynione pomiędzy Sprzedającym a Klientem w związku ze złożeniem zamówienia. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

Sprzedający zamieszcza informacje o oferowanych przez niego Towarach na stronie internetowej www.avilo.pl i sprzedaje ww. Towary za pośrednictwem Internetu. Ceny na stronie internetowej www.avilo.pl zamieszczone są przy prezentacji danego Towaru i :

podawane są w Złotych polskich oraz innych walutach europejskich,

nie  zawierają podatku VAT,

nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki,

nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych.

Strony wiąże cena sprzedaży Towaru wskazana przez Sprzedającego na stronie internetowej www.avilo.pl w momencie składania przez Klienta zamówienia, chyba że Strony poczynią w tym zakresie odrębne ustalenia.

W przypadku wybrania przez Kupującego sposobu płatności "Przedpłata", może zaistnieć sytuacja, w której pomiędzy złożeniem zamówienia przez Kupującego, a faktycznym dokonaniem płatności (wpływem należności na konto Sprzedającego) zmieni sie cena produktu (zmiana aktualnej dostawy w magaynie) lub dany towar zostanie sprzedany innemu Klientowi, który opłacił zamówienie wcześniej. W takiej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany o powyższym zdarzeniu i strony wzajemnie ustalą dalsze postępowanie. Klient w takiej sytuacji może oczywiście wyrazić zgodę na zmianę ceny lub odstąpić od części lub całości zamówienia.

Informacja o całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.

Sprzedającemu przysługuje uprawnienie do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

Sprzedający ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:

złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia,

co do których nie dokonano potwierdzenia zamówienia w sposób określony niniejszym Regulaminem,

złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

Sprzedający realizuje zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 – 16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Zamówienia złożone przez tego samego Klienta realizowane są w kolejności od najstarszego, chyba że Strony ustalą inaczej.

Przekazanie Towaru Przewoźnikowi, celem jego dostarczenia Klientowi następuje w dniu złożenia zamówienia, pod warunkiem:

potwierdzenia Zamówienia,

zaksięgowania dokonanej przez Klienta na podstawie faktury proforma lub zamówienia ze sklepu internetowego wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego w przypadku płatności przelewem bankowym (opcja "Przedpłata") lub po opłaceniu zamówienia "Płatnościami Elektronicznymi"  w przypadku wyboru takiej opcji płatności lub po zaznaczeniu w zamówieniu opcji "Pobranie" - płatne u Kuriera, oraz


skompletowania wszystkich zamówionych Towarów, chyba że Strony ustalą inaczej.

Jeżeli z powodu siły wyższej nie będzie możliwa realizacja zamówienia przez Sprzedającego w podanym przez niego wcześniej terminie, Sprzedającemu przysługuje uprawnienie do odroczenia terminu dostawy do czasu ustania działania siły wyższej i jej skutków, a jeśli nie można przewidzieć tego terminu, wówczas Sprzedający będzie uprawniony do częściowego lub całkowitego odstąpienia od umowy sprzedaży.


DOSTAWA ZAMÓWIONEGO TOWARU

Sprzedający dostarcza zamówiony przez Klienta towar za pośrednictwem Przewoźnika, na koszt Klienta. Sposób opakowania towaru zapewnia jego nienaruszalność.

Koszty dostawy Towaru przedstawiane są w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności, a także w potwierdzeniu realizacji zamówienia, o którym mowa powyżej.

Szczegółowe zasady i warunki doręczania przesyłek przez Przewoźnika określa Regulamin świadczenia usług przez Przewoźnika, dostępny na jego stronie internetowej.

Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedającego wraz dowodem sprzedaży, to jest fakturą VAT, jeżeli Klient podał dane niezbędne do jej wystawienia, w przeciwnym razie Klient otrzyma paragon fiskalny.
Instrukcja montażu oraz obsługi do każego produktu znajduje się na stronie internetowej www.avilo.pl przy danym produkcie.

Dostawy realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów Unii Europejskiej, a także innych krajów europejskich, po wcześniejszych indywidualnych uzgodnieniach.

Towar może być odebrany osobiście przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną (upoważnienie wymaga formy pisemnej) w magazynie Sprzedającego, po uprzednim potwierdzeniu przez Sprzedającego dokładnego terminu odbioru drogą e- mailem bądź faxem.

Dostawa realizowana jest na adres wskazany przez Klienta, przy czym wskazane muszą być co najmniej dane odbiorcy i adres pocztowy dostawy. W miejscu dostawy wskazanym przez Klienta musi istnieć możliwość pokwitowania odbioru towaru przez odbiorcę.

Odpowiedzialność za uszkodzenie lub utratę Towaru po jego wydaniu Przewoźnikowi spoczywa na Przewoźniku.

Klient ma obowiązek dokonania kontroli stanu przesyłki (jej kompletności, nienaruszalności) i potwierdzenia podpisem zgodności towaru z zamówieniem w obecności Przewoźnika doręczającego towar. Wszystkie rozbieżności winny być odnotowane w dokumencie dostawy.

W przypadku opóźnienia Klienta w odbiorze Towaru, Sprzedającemu przysługuje uprawnienie wskazania nowego terminu dostawy. W tym przypadku Klient zawsze ponosi koszt ponownego dostarczenia Towaru.


WARUNKI I TERMIN PŁATNOŚCI

Zapłata ceny sprzedaży Towaru może być dokonana przez Klienta:

przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego na podstawie faktury pro forma lub potwierdzenia zamówienia (e-mail) dostarczonych Klientowi przez Sprzedającego w formie elektronicznej,

gotówką w przypadku odbioru osobistego, tj. płatność w siedzibie Sprzedającego a odbiór w magazynie,

gotówką w przypadku dostarczenia Klientowi Towaru przez Przewoźnika (Pobranie u Kuriera) - opcja dostępna tylko na ternie Polski.

Jeśli Strony ustaliły termin płatności, bieg terminu liczony jest od dnia wystawienia faktury VAT, a za dzień zapłaty uznawany jest dzień uznania rachunku Sprzedającego kwotą wynikającą z faktury VAT.

Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty przez Klienta ostatecznej ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Klient nie jest uprawniony do połączenia Towaru z inną rzeczą ruchomą ani do jego przetworzenia do czasu zapłaty w całości ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Do czasu zapłaty w całości ceny sprzedaży Towaru Klient nie może rozporządzić towarem ani oddać go do używania osobie trzeciej.


REKLAMACJA TOWARU I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

Sprzedający ponosi względem Klienta odpowiedzialność na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem uregulowań zawartych w Regulaminie.

Sprzedający odpowiada względem Klienta za wady fizyczne towaru. W przypadku wykrycia wady fizycznej Towaru Klient winien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedającego na piśmie (reklamacja), listem poleconym wysłanym na adres Sprzedającego w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty odebrania towaru.

Zgłaszając reklamację, w sposób opisany powyżej, Klient zobowiązany jest równocześnie przesłać Towar na adres Sprzedającego. Reklamowany Towar powinien zostać zwrócony do Sprzedającego w oryginalnym opakowaniu, w stanie umożliwiającym jego bezpieczny transport.

Sprzedający ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o dalszym sposobie postępowania.

Po zgłoszeniu reklamacji Klient nie może użytkować towaru w jakikolwiek sposób, który może mieć wpływ na pogorszenie stanu Towaru.

Sprzedający zobowiązuje się do usunięcia wad lub wymiany towaru na wolny od wad, w jak najkrótszym terminie, nie dłuższym jednak niż czternaście dni roboczych od daty dostarczenia Sprzedającemu reklamowanego Towaru przez Klienta.

Klient traci uprawnienia wynikające z rękojmi w razie:

dokonania jakiejkolwiek naprawy lub przeróbki towaru we własnym zakresie albo powierzenia wykonania naprawy osobie trzeciej,

korzystania z towaru bądź jego przechowywania niezgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami,

dokonania montażu towaru niezgodnie z instrukcją,

nie dochowania obowiązku kontroli stanu przesyłki i potwierdzenia podpisem zgodności towaru z zamówieniem pod kątem ilościowym i jakościowym w obecności Przewoźnika, a jeśli wada została wykryta później – gdy nie zawiadomił Sprzedającego o wadzie w terminie wskazanym w punkcie 2 powyżej.

Sprzedający nie ponosi względem Klienta odpowiedzialności za szkody wynikające z opóźnienia w wykonaniu naprawy bądź wymiany Towaru.

Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi ograniczona jest do rzeczywistych strat i nie obejmuje utraconych korzyści oraz nie może przekroczyć wysokości ceny sprzedaży Towaru.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klient dokonując rejestracji w serwisie internetowym www.avilo.pl wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych podanych podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu bądź podanych w zamówieniu przesłanym do Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.), w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy sprzedaży. Dane te nie będą udostępniane innym podmiotom, z zastrzeżeniem punktu poniżej.
    
Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta przez Sprzedającego za pośrednictwem strony internetowej www.avilo.pl.

Klient może wyrazić dodatkowo zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu bądź w drodze odrębnego oświadczenia w przypadku zamówień składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

Administratorem danych osobowych podanych przez Klienta jest Sprzedający tj.: Advertise Worldwide sp. z o.o., 44 – 100 Gliwice, ul. Kopalniana 14 E.

Administratorem danych osobowych podanych przez Klienta jest również Przewoźnik, który przetwarza je w celu dostarczenia przesyłki do Klienta.

Dane osobowe przetwarzane są przez administratorów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia tych danych.


NEWSLETTER

Klient ma możliwość zaprenumerowania biuletynu informacyjnego (Newsletter) Sprzedającego poprzez podanie adresu poczty elektronicznej w oknie umieszczonym na stronie internetowej www.avilo.pl.

Klient będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na dostarczanie mu przez Sprzedającego korespondencji drogą elektroniczną oraz dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych o której mowa w punkcie powyżej.

Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newsletter samodzielnie, poprzez kliknięcie na link znajdujący się w przesłanym mu mailu zawierającym Newsletter lub poprzez wysłanie informacji e-mail z prośbą o wykreślenie na adres avilo@avilo.pl


POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

Klient zobowiązany jest :

korzystać z serwisu www.avilo.pl zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami,

pokryć koszty związane z korzystaniem z oprogramowania umożliwiającego korzystanie z serwisu www.avilo.pl np. koszty transmisji danych,

podać w treści formularza zamówienia oraz w treści zamówienia dane zgodne ze stanem faktycznym,

nie korzystać z serwisu www.avilo.pl w celu dokonania fikcyjnych transakcji.

Klient oświadcza, że wszystkie informacje przekazane przez niego w dowolnej formie w związku z korzystaniem prze niego z serwisu www.avilo.pl i w trakcie obsługi transakcji są prawdziwe i zgodne z jego najlepszą wiedzą.

Sprzedającemu przysługuje uprawnienie do czasowego zawieszenia proponowania zawarcia umowy sprzedaży określonych Towarów na czas wykonywania prac w zakresie technicznego utrzymania i modernizacji serwisu internetowego www.avilo.pl.

Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności podania nieprawdziwych danych, w tym danych związanych z dokonaniem płatności za towar.

Wszystkich Użytkowników serwisu www.avilo.pl obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Poprawne korzystanie przez Użytkownika z serwisu www.avilo.pl uzależnione jest od spełnienia przez jego system informatyczny następujących minimalnych wymagań technicznych: tj. dostęp do internetu z jakiegokolwiek urządzenia elektronicznego wyposażonego w przeglądarkę www.

W trakcie korzystania z serwisu www.avilo.pl w systemie informatycznym Klienta zainstalowane zostają Cookies. Warunkiem korzystania z usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną jest umożliwienie instalacji plików Cookies.

Prawa i obowiązki Sprzedającego i Klientów oraz Użytkowników określone są Regulaminem.

Sprzedający uprawniony jest do wprowadzania w niniejszym Regulaminie zmian ze skutkiem na przyszłość. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie wraz z ich ogłoszeniem na stronie internetowej Sklepu. Zmiany nie mogą naruszać praw Klientów wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.

Powielanie i jakiekolwiek wykorzystywanie umieszczonych na stronie internetowej www.avilo.pl zdjęć Towarów, elementów grafiki, materiałów reklamowych i informacyjnych, opisów Towarów - bez pisemnej zgody Sprzedającego, jest zabronione.

Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedającego z Klientami. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.avilo.pl w formie elektronicznej, która umożliwia jego pobranie, zapisanie i wydrukowanie.Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zamówienia złożonego przez Klienta rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.


RODO

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy, iż przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Advertise Worldwide sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ulicy Kopalnianej 14E (dalej: „Administrator”).


II. Dane kontaktowe Administratora: ul. Kopalniana 14E, 44-100 Gliwice,
e-mial: avilo@avilo.pl .

III. Poniżej wskazujemy cele oraz podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

w
celu podejmowania działań przed zawarciem umowy, a następnie w celu jej wykonania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym podatkowych, sprawozdawczych i rachunkowych
(do ewentualnego uzupełnienia przez Administratora w zależności od konkretnego przypadku - rodzaju umowy, kontrahenta) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

w zakresie i w celu na jaki udzielona została przez Panią/Pana odrębna zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

w celu oceny świadczonych usług, badania satysfakcji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

w celu realizacji kontaktu, wymiany informacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji i danych w przypadku konieczności wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

w celu marketingu bezpośredniego, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

w celu realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej wynikających z realizacji umowy
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

IV. W przypadku wyrażenia zgody przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

V. Pani/Pana
dane osobowe przetwarzane będą przez czas obowiązywania umowy, do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń, a po upływie tego okresu przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku prawnie uzasadnionych interesów Administratora na czas ich realizacji. W stosunku do danych na które Pani/Pan wyraził zgodę – do czasu jej cofnięcia.

VI. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

podmiotom, z usług których Administrator korzysta w związku z umową tj.:
podmiotom świadczącym usługi doradcze, kadrowo-płacowe, księgowe, podatkowe, prawne, rachunkowe, informatyczne, teleinformatyczne, audytowe, transportowe i logistyczne.

innym odbiorcom, tj.:
partnerom handlowym, firmom kurierskim, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), firmom windykacyjnym, firmom nabywającym wierzytelności, biurom informacji gospodarczej, podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.

VII. Dane osobowe nie będą
przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych, zgodnie z przesłankami określonymi w RODO (art. 15-22 RODO).

IX. Przysługuje Pani/Panu
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, jak również z uwagi na Pani/Pana szczególną sytuację (którą należy w takiej sytuacji wskazać) w przypadku przetwarzania danych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. przetwarzanie przez Administratora danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów.

X. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

XI. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy z Administratorem. Podanie danych niezbędnych do realizacji obowiązków ciążących na Administratorze jest
wymogiem ustawowym wynikającym z obowiązujących przepisów.

Jeżeli nie poda Pan/Pani danych:
możemy odmówić zawarcia umowy
może Pani/Pan utracić uprawnienia wynikające realizacji umowy
może to uniemożliwić realizację zobowiązań i praw wynikających z umowy.”


Polityka COOKIES


1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego avilo.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego avilo.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  1. Zazwyczaj pliki cookies wykorzystywane są przez strony internetowe w celu:

  1. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

  2. dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

  3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

  4. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego avilo.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

  3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej serwisu, np. pliki google analiticks

  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

  5. pliki pozwalające poprawnie wyświetlić stronę internetową np slajdy

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Nie dokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszego serwisu internetowego, w szczególności w wymaganiach logowania oraz wyświetlania się strony. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym avilo.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

- Przeglądarka OPERA
- Przeglądarka FIREFOX
- Przeglądarka CHROME
- Przeglądarka INTERNET EXPLORER
- Przeglądarka SAFARI